نظرسنجی شرکت بازرگانی و تولیدی کیان بهسازان

چنانچه مصرف کننده هر یک از محصولات تولیدی شرکت کیان بهساز می باشید نظر خود را در مورد کیفیت و کاربرد آنها بشرح ذیل اعلام فرمائید: